Deze website wordt beheerd door Living Objects & Furniture.
Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Living Objects & Furniture. 
Studio Willemot met maatschappelijke zetel te Oude Brusselseweg 76-78, 9050 Gent BTW BE: 0607 866 831 biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld. 

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Algemene voorwaarden" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn. 
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en / of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken.  
Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. 

Onze winkel wordt gehost op Shopify. Ze bieden ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Online winkel voorwaarden 
Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw land.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de algemene voorwaarden wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).U mag geen code van destructieve aard verzenden.Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de toegang tot onze website.  


Nauwkeurigheid, volledigheid & tijdigheid van informatie weergegeven 
op de website 
Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, on volledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten.
Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.Wijzigingen & eventuele stopzettingen van de webshop
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de webshop(of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de webshop
 

Producten of diensten
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. 

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze online winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. 
We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn. 

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor / om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. 
Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. 
We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. 
Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. 

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de algemene voorwaarden zullen worden gecorrigeerd.
 
Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, de gekochte hoeveelheden per persoon of per bestelling beperken of annuleren. 
Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. 
In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.
 
 
Opmerkingen van gebruikers / kopers, feedback en andere inzendingen
Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. 

Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen mening vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden . 

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. 

U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. 

U mag geen vals e ‑ mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. 

U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.
 

Fouten, onnauwkeurigheden & weglatingen
 Af en toe kan er informatie op onze site of in de voorwaarden staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. 
We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de voorwaarden of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .
We zijn niet verplicht om informatie in de voorwaarden of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. 

Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de voorwaarden of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de voorwaarden of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt. 
 

Afwijzingen van garanties, beperking van de aansprakelijkheid 
We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze site ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de site nauwkeurig of betrouwbaar zijn.U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de site voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de site op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of onvermogen om de site te gebruiken voor uw eigen risico is. De site en alle producten en voorwaarden die via de site aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Studio Willemot, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke landen of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan. 

Volledige overeenkomst
Als wij een recht of bepaling van deze algemene voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de voorwaarden zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de site, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de algemene voorwaarden).Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.  
 
 
Toepasselijk recht
Deze Algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
 
Wijzigingen in de algemene voorwaarden
U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze op onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.